REAL

A középkor és a kora újkor régészete Magyarországon = Archaeology of the Middle Ages and the Early Modern Period in Hungary

Benkő, Elek and Kovács, Gyöngyi, eds. (2010) A középkor és a kora újkor régészete Magyarországon = Archaeology of the Middle Ages and the Early Modern Period in Hungary. MTA Régészeti Intézete, Budapest. ISBN 978-963-7391-96-5

[img]
Preview
Text (Fekete-fehér raszteres változat)
1.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (72MB) | Preview
[img]
Preview
Text (Fekete-fehér raszteres változat)
2.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (77MB) | Preview
[img] Text
A_kozepkor_es_a_kora_ujkor_regeszete_I.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (28MB)
[img] Text
A_kozepkor_es_a_kora_ujkor_regeszete_II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (39MB)

Abstract

Előszó / Foreword IX Szerzők / Authors XIII Rövidítésjegyzék / Abbreviations XV I. TELEPÜLÉSEK – FALVAK, VÁROSOK RÉGÉSZETI KUTATÁSA (SETTLEMENTS – ARCHAEOLOGICAL RESEARCHING OF VILLAGES AND TOWNS) TAKÁCS MIKLÓS: Árpád-kori falusias települések kutatása Magyarországon 1990 és 2005 között (The Researching of Árpádian-era /Eleventh–Thirteenth-century/ Village-like Settlements in Hungary Between 1990 and 2005) RÁCZ TIBOR ÁKOS: Árpád-kori települések szerkezetének sajátosságai Pest megyében. Kutatások az M0-s autópálya és a 4-es számú elkerülő főút nyomvonalán (Characteristics of the Structure of Árpádian-era Settlements in Pest County. Investigations Along the Line Followed by the M0 Motorway and the Highway 4 Bypass) TEREI GYÖRGY: Az Árpád-kori Kána falu (Kána, a Village from the Árpádian Era /Twelfth–Thirteenth Centuries/) PUSZTAI TAMÁS: Középkori falvak és mezővárosok régészeti kutatása (The Archaeological Researching of Medieval Villages and Market Towns) SZENDE KATALIN: A Kárpát-medence középkori városainak régészeti kutatása az elmúlt két évtizedben (The Archaeological Research into Medieval Towns in the Carpathian Basin Since 1990) VÉGH ANDRÁS: Buda város régészeti emlékeinek kutatása 1985–2005 között (Archaeological Investigations in the Town of Buda Between 1985 and 2005) MAGYAR KÁROLY: A középkori budai vízművekről (The Medieval Waterworks of Buda) PAPP ADRIENN: Oszmán-török fürdők Budán – a Rudas és a Rác fürdő régészeti kutatása (2004–2006) (Ottoman-Turkish Baths in Buda – Archaeological Research at the Rudas and Rác Baths (2004–6) BENKŐ ELEK: A középkori székelyek (The Szeklers in the Middle Ages) II. EGYHÁZI ÉPÜLETEK RÉGÉSZETI KUTATÁS (ARCHAEOLOGICAL RESEARCHING OF ECCLESIASTICAL BUILDINGS) F. ROMHÁNYI BEATRIX: A középkori egyházi épületek kutatása – eredmények és feladatok (Research into Medieval Ecclesiastical Buildings – Findings and Tasks) K. NÉMETH ANDRÁS: A középkori Magyarország egyházi topográfiai kutatása. Kutatástörténeti áttekintés (Topographical Research Concerning the Church in Medieval Hungary. A Review of the Research) SIMON ZOLTÁN: Ásatás és falkutatás középkori falusi templomainkban (Excavation and Wall-research in the Medieval Village Churches of Hungary) BICZÓ PIROSKA: A székesfehérvári királyi bazilika régészeti ásatásainak újabb eredményei (Recent Findings of the Excavations at the Royal Basilica in Székesfehérvár) RITOÓK ÁGNES: A zalai (zalavári) bencés monostor (The Benedictine Monastery at Zalavár) BODÓ BALÁZS: A pécsváradi bencés monostor építéstörténete az újabb kutatások tükrében (The Architectural History of the Benedictine Monastery at Pécsvárad as Reflected in the Latest Research) . VÁLYI KATALIN: Szer monostora és települése az elmúlt 27 év kutatásai alapján (The Monastery and Settlement of Szer as Reflected by the Researches of the Last Twenty-seven Years) BENKŐ ELEK: A pilisi ciszterci monostor geofizikai kutatása (Geophysical Research at the Pilis Cistercian Monastery) IRÁSNÉ MELIS KATALIN: A budapest-Margit-szigeti középkori királyi udvarhely és a domonkos apácakolostor kutatása. Régészeti, történeti adatok (Research into the Medieval Royal Court Site and Dominican Nunnery on Budapest’s Margaret Island. Archaeological and Historical Data) LÁZÁR SAROLTA: Az esztergomi Szent Lőrinc-templom (Esztergom’s Church of St. Lawrence) III. TEMETŐK KUTATÁSA (RESEARCHING OF CEMETERIES) LANGÓ PÉTER: A kora Árpád-kori temetők kutatása (Research into Cemeteries from the Early Árpádian Age) RITOÓK ÁGNES: A templom körüli temetők régészeti kutatása (The Archaeological Researching of Churchyards) IV. VÁRAK, KASTÉLYOK, ERŐDÍTÉSEK RÉGÉSZETE (ARCHAEOLOGY OF CASTLES, MANOR HOUSES, AND FORTIFICATIONS) FELD ISTVÁN: Középkori várak és rezidenciák régészeti kutatása (Archaeological Research into Medieval Castles and Residences) BUZÁS GERGELY: A budai királyi palota Mátyás kori építkezéseinek rekonstrukciós problémái (Problems of Reconstruction Relating to the Building Work in the Royal Palace of Buda in King Matthias’s Reign) G. SÁNDOR MÁRIA – GERŐ GYŐZŐ: A pécsi püspökvár északi részében folyt régészeti kutatások legfontosabb eredményei 545 (Findings of the Archaeological Research Conducted in the Northern Part of the Bishop’s Castle in Pécs) OROSZ KRISZTINA: Várak és kolostorok konyhái a középkori Magyarországon (Kitchens of Castles and Monasteries in Medieval Hungary) TOMKA GÁBOR: Kora újkori erődítések régészeti kutatása 1996–2006 között (The Archaeological Researching of Early Modern Age Fortifications 1996–2006) KOVÁCS GYÖNGYI – RÓZSÁS MÁRTON: A barcsi török vár és környéke. Újabb kutatások (1999–2009) (The Ottoman-Turkish Castle at Barcs and Its Surroundings. New Research /1999–2009/) V. KÉZMŰVESSÉG ÉS EMLÉKEINEK KUTATÁSA (RESEARCHING OF CRAFTS AND THEIR PRODUCTS) MESTER EDIT: Üvegművesség a középkorban és a kora újkorban (Glass Art in the Middle Ages and the Early Modern Age) MÉSZÁROS ORSOLYA: 15. századi városi üvegműhely és környezete Visegrádon (A Fifteenth-century Glass Workshop and Its Environs in Visegrád) BENKŐ ELEK: Fémfeldolgozás a középkorban (Metal Processing in the Middle Ages) HOLL IMRE: Középkori kályhacsempék Magyarországon XI. Címeres reprezentáció (Medieval Stove Tiles in Hungary XI. Armorial Display) KOVÁCS GYÖNGYI: A magyarországi oszmán-török régészet új eredményei: áttekintés a Dráva menti kutatások kapcsán (New Findings in Ottoman-Turkish Archaeology in Hungary: Topics Highlighted by Research Work Along the River Drava) GERELYES IBOLYA: A Magyar Nemzeti Múzeum balkáni török fémanyagának jelentősége a régészeti kutatások tükrében. Egy gyűjtemény kialakulásának tanulságai (The Significance of the Balkanic-Turkish Metal Artefacts in the Hungarian National Museum in the Mirror of Archaeological Researches. Lessons from the Evolution of a Collection) F. LAJKÓ ORSOLYA: A kora újkori kerámia tipológiája – a néprajzi edényterminológia alkalmazásának lehetőségei a Dél-Alföldön (The Typology of Early Modern Age Ceramics – Possibilities for the Use of Ethnography’s Vessel Terminology on the Great Hungarian Plain) VIZI MÁRTA: A kora újkori kerámia feldolgozásának módszerei. Az ozorai várkastély leletanyagának adatbázisáról (Methods for the Processing of Early Modern Age Ceramics. On the Database for Finds from Ozora Castle) VI. ÚJ KUTATÁSI TERÜLETEK ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEK (NEW RESEARCH FIELDS AND METHODOLOGICAL ISSUES) ZATYKÓ CSILLA: Természeti táj – emberformálta táj: a középkori környezet rekonstrukciójának lehetőségei (Natural Landscape – Man-Made Landscape: Possibilities for Reconstructing the Medieval Environment) MIKLÓS ZSUZSA: A légi fotózás szerepe a középkori régészetben (The Role of Aerial Photography in the Archaeology of the Middle Ages) TÓTH JÁNOS ATTILA: Adatok a kora újkori közép-Duna-medencei hajók régészetéhez (Data on the Archaeology of Early Modern Age Ships in the Middle Danube Basin Region) JANKOVICH B. DÉNES: A régészeti topográfia helyzete és jövője (The Condition and Future of Archaeological Topography) TARI EDIT: Régészeti feltárások az M0-s autópálya és az új 4-es számú elkerülő főút nyomvonalán. Módszerek és ásatási tanulságok (Archaeological Excavations Along the Line of the M0 Motorway and the New Highway 4 Bypass. Methods and Lessons) TAKÁCS MIKLÓS: A nagyberuházásokhoz kapcsolódó megelőző feltárások az Árpád-kori telepkutatás szemszögéből (Excavations Linked to or Preceding Major Construction Projects from the Perspective of Research into Árpádian-era /Eleventh–Thirteenth-century/ Settlements) VII. KÉT TUDOMÁNY HATÁRÁN (IN THE BORDERLAND OF TWO SCIENCES) LŐVEI PÁL: Régészet és művészettörténet. Feladat, igény és gyakorlat a régészeti és művészettörténeti kutatás határán (Archaeology and Art History. Tasks, Needs and Practice in the Borderland Between Archaeological and Art Historical Research) SABJÁN TIBOR (†): Néprajz és régészet. A népi építészet kutatása két tudományág határvonalán (Ethnography and Archaeology. The Researching of Folk Architecture in the Borderlands Between Two Branches of Science) GYÖNGYÖSSY MÁRTON: Numizmatika és régészet (Numismatics and Archaeology)

Item Type: Book
Additional Information: kapható a Penna Bölcsész Könyvesboltban http://pennakonyvesbolt.hu/
Subjects: C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok > CC Archaeology / régészet
Depositing User: Mr András Holl
Date Deposited: 15 Oct 2016 07:41
Last Modified: 15 Oct 2016 11:36
URI: http://real.mtak.hu/id/eprint/41854

Actions (login required)

Edit Item Edit Item