REAL

Items where Subject is "B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás > BX Christian Denominations / keresztény felekezetek"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | C | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
Number of items at this level: 116.

B

Bagyinszki, Péter Ágoston (2012) A Dei Verbum és a Hagyomány teológiája. VIGILIA, 77 (9). pp. 660-669. ISSN 0042-6024

Balogh, Margit (2013) Lojalitás vagy szembenállás? KORUNK (KOLOZSVÁR), 3 (10). pp. 53-63. ISSN 1222-8338

Balázs, Mihály (2016) Hitújítás és egyházalapítás között : Tanulmányok az erdélyi unitarizmus 16-17. századi történetéről. A MAgyar Unitárius Egyház Kolozsvári Gyűjtőlevéltárának és Nagykönyvtárának kiadványai (8). Magyar Unitárius Egyház, Kolozsvár. ISBN 978-606-8779-04-1

Barna, Gábor (2015) Pilgrimages in Hungary. In: International Perspectives on Pilgrimage Studies. Routledge, New York; London, pp. 95-113. ISBN 978-1-138-84035-5

Bartók, Tibor (2015) Claudio Acquaviva generális hatása a jezsuita rend identitására. SAPIENTIANA, 8 (2). pp. 82-102. ISSN 2060-3231

Beke, Margit (2015) A magyar katolikus püspökkari tanácskozások története és jegyzőkönyvei 1945 – 1948 között. Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak Egyháztörténeti Források, 1. . MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-963-9627-94-9

Bene, Sándor (2015) Limits of Tolerance (The topoi of Fornication in the Hungarian Reformation). In: Reformed Majorities in Early Modern Euroe. Refo500 Academic Studies, 23 (23). Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, pp. 49-71. ISBN 9783525550830

Bene, Sándor (2020) Szinkretisták és szamaritánusok: Címszavak a kora újkori magyar politikai szótárból. In: Politikai nyelvek a 17. század első felének Magyarországán. Reciti Kiadó, Budapest, pp. 327-379. ISBN 9786155478826

Birkás, Antal (2018) The Protestant Reformation: Origins, Impact and Heritage. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 14 (Spec.). pp. 424-434. ISSN 1786-6553

Blázy, Árpád and Batka, L’ubomír (2019) Luther kontra Augustinus. LELKIPÁSZTOR, 94 (2). pp. 60-63. ISSN 0133-2821

Borsos, Balázs (2016) A felekezeti hovatartozás hatása a magyar népi kultúra területi tagolódására. A görög katolikus felekezet a Dél-Nyírségben. In: Diptichon. Studia Folkloristica et Ethnographica (65). Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék, Debrecen, pp. 259-269. ISBN 978-963-473-927-2

Bán, Elisha (2018) A Religious Order on Trial. Cistercians in Socialism. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 14 (Spec.). pp. 367-384. ISSN 1786-6553

Bárth, Dániel (2013) Alsópapság és népi kultúra. (Kutatási irányok, modellek és megközelítési lehetőségek). In: Alsópapság, lokális társadalom és népi kultúra a 18–20. századi Magyarországon. ELTE BTK Folklore Tanszék, Budapest, pp. 9-42.

Bíró, Csilla (2016) Seneca Christianus a nagyszombati Sarlós Boldogasszony Társulat kiadványai között. In: MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport IX. Lelkiségtörténeti Konferenciája (Barokk vallásos közösségek), 2016. április 1-2., Budapest. (Submitted)

C

Csepregi, Zoltán (2016) Bund, Bundschuh, Verbundenheit. In: Armed Memory. Refo500 Academic Studies (R5AS) (27). Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen, pp. 147-168. ISBN 978-3-525-55097-7

Csepregi, Zoltán (2004) A Confessio Pentapolitana újabb datálási kísérletei. LELKIPÁSZTOR, 79. pp. 300-303. ISSN 0133-2821

Csepregi, Zoltán (2013) Die neu begonnene ungarische Lutherausgabe. LUTHERISCHE KIRCHE IN DER WELT JAHRBUCH DES MARTIN-LUTHER-BUNDES, 60. pp. 217-233. ISSN 0170-3935

Csepregi, Zoltán (2021) Evangélikus lelkészek Magyarországon (ELEM) II. : A zsolnai zsinattól (1610) a soproni országgyűlésig (1681). II/3: Kelet-Magyarország (az ötvárosi egyházkerület és az erdélyi magyar evangélikus gyülekezetek) = Pastores Evangelico-Lutherani in Hungaria II. : A Synodo Solnensi (1610) Usque ad Comitia Semproniensia (1681). II/3: Hungaria Orientalis (Districtus Pentapolitanus Necnon Ecclesiae Hungarico-Lutheranae in Transylvania). Magyarországi Evangélikus Egyház MEDiT Kiadó, Budapest. ISBN 978-615-6378-00-2

Csepregi, Zoltán (2009) Hoffnung besserer Zeiten in und für Ungarn. In: Alter Adam und Neue Kreatur – Pietismus und Anthropologie. Hallesche Forschungen (28). Max Niemeyer Verlag, Tübingen, pp. 179-186. ISBN 978-3-11-023009-3

Csepregi, Zoltán (2014) Közösségi kultúra a magyarországi reformációban. In: Teológia és kultúra. Luther Kiadó, Budapest, pp. 9-22. ISBN 978-963-380-037-9

Csepregi, Zoltán (2015) „Lutherani omnes comburantur”. In: Mártírium és emlékezet. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 30-40.

Csepregi, Zoltán (2014) Szerkesztői előszó. In: Luther válogatott művei. Luther Kiadó, Budapest, pp. 39-57. ISBN 978-963-380-050-8

Csepregi, Zoltán (2001) Udvari lelkész az esztergomi börtönben? LIMES, 14 (3 mell). pp. 65-72. ISSN 0865-378X

Csepregi, Zoltán (2016) A magyarországi evangélikusság nyelvi és etnikai viszonyai a 16-17. század fordulóján. In: Teológia és nemzetek. Luther Kiadó, Budapest, pp. 91-106. ISBN 9786158045902

Csepregi, Zoltán (2004) A magyarországi pietizmus jövőképe. LELKIPÁSZTOR, 79. pp. 402-406. ISSN 0133-2821

Csepregi, Zoltán (1996) A történelmi pietizmus és Luther. CREDO-EVANGÉLIKUS MŰHELY, 2 (1-2). pp. 15-18. ISSN 1219-6800

Csepregi, Zoltán and Horváth, Orsolya (2015) Szerkesztői előszó. In: Luther válogatott művei. 6. Luther Kiadó, Budapest, pp. 11-35. ISBN 978-963-12-3520-3

F

Falvay, Dávid and Konrád, Eszter (2014) Osservanza francescana e letteratura in volgare dall’Italia all’Ungheria: ricerche e prospettive. In: Osservanza francescana e cultura tra Quattrocento e primo Cinquecento: Italia e Ungheria a confronto. Bibliotheca Academiae Hungariae - Roma. Studia (4). Viella, Róma, pp. 161-186. ISBN 9788867282951

Fazakas, Sándor (2007) Teológia, mint az egyház tudománya a Református Szemle 100 évének tükrében. REFORMÁTUS SZEMLE, 100. pp. 1312-1319. ISSN 0254-4458

Fazekas, Csaba (2001) Enlightenment and Neo-Protestant Movements in Eighteenth Century Hungary. In: Théories et Débats Esthétiques au Dix-huitieme Siecle. Éléments d'une enquěte. – Debates on Aesthetics in the Eighteenthe Century. Questions of Theory and Practice. Series published for the International Society of Eighteenth-Century Studies (4). Honoré Champion, Paris, pp. 317-340.

Finta, Gergely (2016) "Ha Krisztus lelke egyesít, bontsuk ki bátran színeit" : 20. századi szerzőink és szövegíróink énekei énekeskönyvünkben. In: Teológia és nemzetek. Luther Kiadó, Budapest, pp. 132-142. ISBN 9786158045902

Frauhammer, Krisztina (2016) Egy kevéssé ismert epizód ... (Schmiedt Ferenc Lelki Házikincstára). In: Makulátlan tükör (Tanulmányok a Makula nélkül való tükör című kegyességi műről). Pázmány Irodalmi Műhely, Lelkiségtörténeti Tanulmányok (13). MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 121-130.

Földvári, Sándor (2012) “Dicsőségbe öltözött” – A görög katolikus identifikáció tükröződése a máriapócsi (nemzeti) kegyhely irodalmi ábrázolásaiban. In: Lét- és önértelmezés a Biblia tükrében. Arianna könyvek (5). ELTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszék, Budapest, pp. 31-42. ISBN 978-963-284-292-9

Földvári, Sándor (2014) Egy tanúságtevő hitvalló, szolgáló, tudományos és papi pálya lezárult. BELVEDERE MERIDIONALE, 26 (1). pp. 118-123. ISSN 1419-0222

Földvári, Sándor (2014) A kora újkori szerb orthodoxia és a nyugat-ukrán kultúrközpontok kapcsolatai a liturgikuskönyv-kereskedelem tükrében. BELVEDERE MERIDIONALE, 26 (1). pp. 23-47. ISSN 1419-0222

Földváry, Miklós István (2014) A római rítus változatainak kutatása IV. MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE, LITURGIKA, ORGANOLÓGIA, 21 (2). pp. 115-147. ISSN 1217-7768

Füsti-Molnár, Szilveszter (2013) Can the Heidelberg Catechism be Neglected in the Life of the Reformed Church of Hungary? SÁROSPATAKI FÜZETEK, 17 (4). pp. 45-56. ISSN 1416-9878

Füsti-Molnár, Szilveszter (2014) Eritis sicut Deus : Betekintés K álvin teológiájának a keresztyén lelkiséggel kapcsolatos összefüggéseibe. SÁROSPATAKI FÜZETEK, 18 (4). pp. 29-38. ISSN 1416-9878

Füsti-Molnár, Szilveszter (2010) Fekete Károly: A Barmeni Teológiai Nyilatkozat, vezérfonal a dokumentum tanulmányozásához, A Magyarországi Református Egyház Kálvin Kiadója, Budapest, 2009. SÁROSPATAKI FÜZETEK, 14 (1). pp. 133-136. ISSN 1416-9878

Füsti-Molnár, Szilveszter (2014) Miénk az idő. SÁROSPATAKI FÜZETEK, 18 (3). pp. 127-131. ISSN 1416-9878

Füsti-Molnár, Szilveszter (2013) Nélkülözhető-e a Heidelbergi Káté a Magyar Református Egyház életéből? SÁROSPATAKI FÜZETEK, 17 (4). pp. 31-45. ISSN 1416-9878

Füsti-Molnár, Szilveszter (2009) Szempontok az ecclesia semper reformanda elvének érvényesítéséhez a Magyarországi Református Egyházban, különös tekintettel Kálvin teológiájára. SÁROSPATAKI FÜZETEK, 13 (2). pp. 91-106. ISSN 1416-9878

G

Galla, Ferenc and Fazekas, István (2005) Ferences misszionáriusok Magyarországon: a Királyságban és Erdélyben a 17-18. században = Franciscan Missionaries in Hungary: in the Kingdom and in Transylvania in the 17th and 18th Centuries. Collectanea Vaticana Hungariae. Classis, 1 (2). Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyháztörténeti Kutatócsoport, Budapest, Roma. ISBN 9639296899

Glässerné Nagyillés, Anikó (2018) Jézus Szíve oltalma alatt. VERITATIS IMAGO: TUDOMÁNYOS, MUZEOLÓGIAI, KULTURÁLIS FOLYÓIRAT, 2018 (2). pp. 33-41. ISSN 2559-9836

Glässerné Nagyillés, Anikó (2018) Második család és szociális háló. In: Családtörténet, családvédelem, vallás. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, pp. 102-112. ISBN 978-963-306-603-4

H

Hegedüs, Béla (2013) "Állat-béli által-változás". STUDIA LITTERARIA, 3-4. pp. 226-237. ISSN 0562-2867

Hegyi, Ádám (2019) Mária Terézia alakja a református kegyességben a Körös-Maros Közi Szent Társaságban. In: Második Mária : Mária Terézia a régi magyarországi kegyességben. Pázmány Irodalmi Műhely : Lelkiségtörténeti tanulmányok (19). MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 65-76. ISBN 978-963-508-904-8

Hegyi, Ádám (2018) "...azt kőzőnséges helyen fel olvasni éppen nem tanátsos..." : Az olvasás és a vallásellenesség kapcsolatai a Békési Református Egyházmegyében 1781 és 1821 között. A Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények kiadványai . Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények, Debrecen. ISBN 978-615-80158-7-5

Hegyi, Ádám Alex (2018) Die Rolle von Samuel Werenfels in Bezug auf die Milderung von konfessionellen Auseinandersetzungen im Königreich Ungarn im Laufe des 18. Jahrhunderts. ZWINGLIANA. ISSN 0254-4407 (Submitted)

Hegyi, Ádám Alex (2015) Megkésett érdeklődés? In: Kálvini vonások a magyarok lelki arcán. Hatvani István Teológiai Kutatóközpont - Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen; Nagyvárad, pp. 94-117.

Hegyi, Ádám Alex (2017) Moloch bálvány a templomban. A református öntudat és a reformáció emlékének összekapcsolódása a 18. században a Körös-Maros Közi Szent Társaságban. Egyháztörténeti Szemle. ISSN 1585-7476 (Unpublished)

Hegyi, Ádám Alex (2016) Református közösségek viszonya a vallási türelemhez és a felekezetek uniójához Délkelet-Magyarországon a 18–19. század fordulóján. In: Egyházak és egyházpolitika Magyarországon és Erdélyben a 18-19. században. A Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények kiadványai . Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények, Debrecen, pp. 137-151. ISBN 9786158015844

Hegyi, Ádám Alex (2016) Samuel Werenfels (1657-1740) szerepe a magyarországi felekezeti szembenállások csökkentésében a 18. században. In: A felvilágosodás előzményei Erdélyben és Magyarországon (1650-1750). SZTE Magyar Irodalom Tanszék, Szeged, pp. 303-314. ISBN 978 963 306 477 1

Hegyi, Ádám Alex (2015) The Spread of Deism in the Reformed Church in the South Eastern Region of the Kingdom of Hungary at the Turn of the 18th-19th Century. PHILOSOPHY STUDY, 5 (4). pp. 213-222. ISSN 2159-5313

J

Janka, György (2014) A zsinati magyar görögkatolikus liturgia titkos háttere. Athanasiana, 37. pp. 155-163. ISSN 1219-9915

Jedlik, Ányos (2015) Jedlik Ányos levelezéséből. A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei, 76 . Jedlik Ányos Társaság, Budapest. (Submitted)

K

Kovács, Kristóf (2017) Az Opus Deitől a Provida Materig : Állambiztonsági hálózatok és egyházi kisközösségek = From Opus Dei to Provida Mater : National Security Networks and Small Ecclesial Communities. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 13 (1-3). pp. 415-419. ISSN 1786-6553

Kármán, Gábor (2013) A konfesszionalizáció hasznáról és káráról: Egy paradigma margójára. In: Felekezeti társadalom – felekezeti műveltség: A Hajnal István Kör 2011. évi győri konferenciájának kötete. Hajnal István Kör, Budapest, 27–40.

L

Lovas, Borbála (2018) Enyedi György: Explicationes locorum Veteris et Novi Testamenti. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 2018 (1). pp. 82-98. ISSN 1222-8370

Lovas, Borbála (2019) A búcsúzás diszkrét bája. Református halotti beszédek egy unitárius prédikációgyűjteményben = The Discrete Charm of Saying Farewell: Calvinist Funeral Sermons in a Unitarian Sermon Collection. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 125 (2). pp. 153-169. ISSN 1222-8370

Lukács, László (2001) Az evangélikus-katolikus Közös Nyilatkozat. VIGILIA, 66 (2). pp. 152-153. ISSN 0042-6024

Lukács, László (2002) A Mariazelli Manifesztum. VIGILIA, 67 (8). pp. 634-635. ISSN 0042-6024

Lukács, László (2014) A végső beteljesedés távlatai a mai teológiában Joseph Ratzinger teológiájának tükrében. SAPIENTIANA, 7 (1). pp. 1-32. ISSN 2060-3231

Luther, Martin (2013) Levelek. Luther válogatott művei (7). Luther Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-380-027-0

Luther, Martin (2011) Luther válogatott művei. 5. Bibliafordítás, vigasztalás, imádság. Luther Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-9979-47-5

M

Mayer, Farkas (2010) Epizódok Jedlik Ányos életéből. Jedlik Ányos Társaság, Magyar Szabadalmi Hivatal, Budapest. ISBN 978-963-88808-0-2

Molnár, Dávid (2018) Unitárius könyvnyomtatás a gubernium idején. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 124 (1). pp. 100-127. ISSN 1222-8370

Molnár, Dávid (2018) Unitárius könyvnyomtatás református fejedelmek alatt. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 124 (1). pp. 3-20. ISSN 1222-8370

Muntagné Tabajdi, Zsuzsanna (2013) Egy 18. századi romhányi plébános a protestáns közösségek hálójában. In: Alsópapság, lokális társadalom és népi kultúra a 18-20. századi Magyarországon. ELTE BTK Folklore Tanszék, Budapest, pp. 143-153. ISBN 978-963-284-324-7

Márfai Molnár, László (2018) Az őrvidéki református magyarság. Documentation. UNSPECIFIED. (Unpublished)

N

Nagy, Kornél (2013) Az erdélyi örmények egyházi uniója. In: Távol az Araráttól. OSZK, Budapest, pp. 17-27. ISBN 978-963-200-608-6

Nagy, Károly Zsolt (2017) Nyomot hagyni : Az emlékezés református tájai. In: Mellékzörej. Károli Könyvek tanulmánykötet . Károli Gáspár Református Egyetem; L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 239-250. ISBN 9789634143130

Nagy, Károly Zsolt (2015) "Preserve their piety, their biblical preaching – this is our mission" : Reformed Confessional Identity of Young People in Transcarpathia. In: Culture of Migration. MTA BTK, Budapest, pp. 1-12. (Unpublished)

Nagy, Károly Zsolt (2013) Reconsideration of locality in the discourse concerning the renewal of Hungarian Calvinist identity. In: Changes of traditional beliefs in Central Europe, 2013.10.07-2013.10.09., Banská Bystrica, Szlovákia.

Nagy, Károly Zsolt (2014) Reconsideration of locality in the discourse concerning the renewal of Hungarian Calvinist identity. In: Changes of traditional beliefs in Central Europe. Etnologický ústav AV ČR, Prága, pp. 8-188. ISBN 978-80-87112-87-8

Nagy, Károly Zsolt (2013) A „gyülekezeteiben élő egyház” modelljétől a hálózatos egyházmodellig. A lokalitás fogalmának változása a református egyházban az egyházi nyilvánosság diskurzusainak alapján. In: Felekezeti társadalom - felekezeti műveltség: Rendi társadalom - polgári társadalom. Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület, Budapest, pp. 50-63. ISBN 978-963-89463-1-7

Nemes, István (2015) Parochia Arcis Szereda: egy katonai lelkészség 1829-ben. Keresztény Szó, XXVI (1). pp. 24-25. ISSN 1220-630X

Nemeshegyi, Péter (2002) Hol állunk a Lumen gentium megvalósításával? VIGILIA, 67 (11). pp. 802-813. ISSN 0042-6024

Nyirán, János (2011) Az első magyar nyelvű liturgiafordítás Lupess István 1814-es kéziratában. Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza. ISBN 978-615-5073-05-2

O

Orosz, András Lóránt (2003) Kánonjogi szempontok. VIGILIA, 68 (2). pp. 106-111. ISSN 0042-6024

P

Paládi-Kovács, Attila (2017) Abaúj felekezeti és etnikai térszerkezetének változásai (16-20. század eleje). In: A Kárpát-medence történeti vallásföldrajza, 2. köt. Nyíregyházi Egyetem Turizmus és Földrajztudományi Intézet, Nyíregyháza; Szerencs, pp. 255-272. ISBN 978-615-5545-65-8

Papp, Ingrid (2018) A cseh menekültek nyomdájának helye a biblikus cseh nyelvű nyomtatványokat közreadó 17. századi magyarországi nyomdák között. In: Reformatio nostra - Protestáns szellemi műhelyek. MTA Miskolci Területi Bizottsága, Miskolc, pp. 44-57. ISBN 978-615-00-2151-5

R

Rajki, Zoltán and Szigeti, Jenő (2012) Protestáns kisegyházak a 20. századi magyar társadalomban = Free Churches in Hungarian Society in the 20th Century. Project Report. OTKA.

Ruzsa-Nagy, Zoltán (2017) Reformed Towns and Presbyterian Government in Hungary in the 17th and 18th Centuries. Teológiai Fórum. ISSN 1337-6519 (Submitted)

S

Schwarz, Karl (2002) Házasság a megtűrtség és a kicsikart ígéret között. LELKIPÁSZTOR, 77 (4). pp. 122-125. ISSN 0133-2821

Smid, Bernadett (2018) The Magic of Saint Cyprian: Individual Crisis and Historicity in Recent On-Line Prayer Texts. In: Present and Past. Contemporary and Historical Perspectives in the Anthropological Study of Religious Life”, 2017. május 5-7., MTA BTK Néprajztudományi Intézete. (In Press)

Smid, Mária Bernadett (2019) The Magic of Saint Cyprian: Individual Crisis and Historicity in Recent On-line Prayer Texts. In: Present and Past in the Study of Religion and Magic. Balassi Kiadó, Budapest, pp. 341-361. ISBN 9789634560562

Sz. Nagy, Gábor (2018) A katolikus egyház a baloldali sajtó tükrében 1945 és 1948 között. In: Médiatörténeti tanulmányok 2018. Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 185-208.

Szabó, András Péter (2003) A dési per történeti háttere. Egyháztörténeti Szemle, 4 (2). pp. 29-56. ISSN 1585-7476

Szabó, Ferenc János (2016) Religious Songs on Hungarian Gramophone Records (1900–1920). From Church Hymns to the "Church Scene". In: Contributions to the History of the Record Industry. Beiträge zur Geschichte der Schallplattenindustrie. Gesellschaft für Historische Tonträger, Wien, pp. 164-172.

Szigetvári, Tamás (2016) Globális egyenlőtlenség és nemzetközi fejlesztéspolitika a katolikus társadalmi tanítás tükrében. KÖZ-GAZDASÁG, 11 (4). pp. 143-156. ISSN 1788-0696

Szilágyi, Levente (2017) Botos Árpád kéziratos halottas énekgyűjteménye. In: Örökség, archívum és reprezentáció. Kriza Könyvek (40). Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, pp. 109-121. ISBN 978-973-8439-89-4

Szoliva, Gábriel (2014) A középkori pálos kompletórium története rétegei. MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE, LITURGIKA, ORGANOLÓGIA, 21 (2). pp. 149-176. ISSN 1217-7768

Szulovszky, János (2017) Szempontok és adatok a szellemi világ néprajzának keresztény értelmezéséhez. In: Vallásos kultúra és életmód a Kárpát-medencében : Konferencia Veszprémben a Laczkó Dezső Múzeum és a Veszprémi Hittudományi Főiskola közös szervezésében 2014. május 20-23. Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém, pp. 375-407. ISBN 978-963-9938-22-9

Szuromi, Szabolcs (2012) A középkori kánonjogi gyűjtemények szövegfejlődése = Textual-development of the Medieval Canonical Collections. Project Report. OTKA.

T

Tamási, Zsolt-József (2020) 1848-as római katolikus erdélyi egyházmegyei tervezetek az 1869-es erdélyi római katolikus papi gyűlésen. Keresztény Szó, 31 (6). pp. 25-32. ISSN 1220-630X

Tasi, Réka (2014) Mutatók és kompiláció 17–18. századi katolikus prédikációgyűjteményekben. In: Közkincs: Tanulmányok a régi magyarországi prédikációk kompilációjáról. Pázmány Irodalmi Műhely - Lelkiségtörténeti tanulmányok (8). MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 111-123. ISBN 978-963-508-788-4

Terdik, Szilveszter (2011) „…a mostani világnak ízlésse, és a rítusnak módja szerint” Adatok a magyarországi görög katolikusok művészetéhez. Collectanea Athanasiana I., 5 . Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza. ISBN 978-615-5073-04-5

Tomisa, Ilona (2017) A hitélet alakulása a hódoltság-kori Magyarországon. 16-17. századi egyházi források tükrében, különös tekintettel a Dél-Dunántúlra. In: „Tanár úrnak tisztelettel” Tanulmányok Gál József emlékére. Marcali Múzeum Baráti Kör, Marcali, pp. 256-276.

Tóth, Ferenc (2018) Kornél Nagy, Az erdélyi örmények katolizációja 1685-1715 (La conversion des Arméniens transylvains au catholicisme, 1685-1715), Budapest, MTA BTK, 2012. 250 p. DIX-HUITIEME SIECLE, 50 (-). pp. 725-726. ISSN 0070-6760

Tóth, Zsombor (2015) Calvinian Anthropology’ and the Early Modern Hungarian Devotion.The Case of István Nagy Szőnyi, the First Hungarian Martyrologist. In: Anthropological Reformations - Anthropology in the Era of Reformation. Refo500 Academic Studies (28). Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, pp. 415-428. ISBN 978-3-525-55058-8 (Submitted)

Tóth, Zsombor (2015) How to Comfort a Dying Family Member? The Practice of an Early Modern Hungarian Calvinist -A case study-. In: Preparing for Death, Remembering the Dead. Refo500 Academic Studies (22). Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, pp. 265-280. ISBN 978-3-525-55082-3

Tóth, Zsombor (2015) The Importance of Being (In)Tolerant, the Strange Case of Transylvanian Puritanism. In: Reformed Majorities in Early Modern Europe. REFO500 Academic Studies (23). Vandenhoeck - Ruprecht, Göttingen, pp. 89-108. ISBN 978-3-525-55083-0

U

Ujházi, Lóránd (2008) Az áldások helye és szerepe az Egyház életében és jogában. SAPIENTIANA, 1. pp. 26-46. ISSN 2060-3231

V

Vukoszávlyev, Zorán (2017) Redefining the Sacred Center: Two case studies on recomposing liturgical spaces in ancient architectural enterior. In: Patrimonio architettonico religioso - Nouve funzioni e processi di trasformazione. Gangemi Editore, Rome, pp. 325-336. ISBN 978-88-492-3453-4

Véghseő, Tamás (2009) „…MELIOREM VIVENDI ORDINEM INTRODUCERE…” Egy görög katolikus püspök sajátos feladatai és lehetőségei Magyarországon a felekezetszerveződés korában: hat ismeretlen De Camillis-levél tanulságai. Athanasiana, 2009 (30). pp. 85-118. ISSN 1219-9915

Véghseő, Tamás (2011) "...mint igaz egyházi ember...". A történelmi Munkácsi Egyházmegye görög katolikus egyházának létrejötte és 17. századi fejlődése. Collectanea Athanasiana I., 4 . Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza. ISBN 978-615-5073-03-8

Véghseő, Tamás (2013) Katholiken des byzantinischen Ritus in Ungarn. I. Teil : Von den Anfängen bis 1920. OSTKIRCHLICHE STUDIEN, 62. pp. 281-309. ISSN 0030-6487

Véghseő, Tamás (2013) L’introduzione della lingua ungherese nella liturgia greco-cattolica nei secoli XIX–XX e le sue conseguenze. In: Ad fontes liturgicos. REFORMY LITURGII A POWRÓT DO ŹRÓDEŁ. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Krakkó, pp. 275-283. ISBN 978-83-7438-313-4

Véghseő, Tamás (2013) Netzhammer bukaresti érsek és a Hajdúdorogi Egyházmegye felállítása. Athanasiana, 37. pp. 111-128. ISSN 1219-9915

Véghseő, Tamás and Katkó, Márton Áron (2014) Források a magyar görögkatolikusok történetéhez. 1. kötet: 1778-1905. Collectanea Athanasiana, II. Textus/Fontes, 4 (1). Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza. ISBN 978-615-5073-27-4

Véghseő, Tamás and Terdik, Szilveszter (2015) Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez: Az 1747. évi javadalom-összeírás. Collectanea Athanasiana II. Textus/Fontes, 6 . Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza. ISBN 978-615-5073-30-4

Véghseő, Tamás and Terdik, Szilveszter and Simon, Katalin (2014) Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez. Az egri egyházmegye területén szolgáló görögkatolikus papok 1741. évi javadalom-összeírása. Collectanea Athanasiana, II. Textus/Fontes, 5 . Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza. ISBN 978-615-5073-29-8

Z

Zsugyel, János (2006) Emléklapok a miskolci evangélikusság II. világháborút követő éveiből (1945-1964). Miskolci Keresztény Szemle, 2 (7). pp. 25-41.

Zsugyel, János (2008) Ismeretlen arcélek: Ernst Friedrich Schumacher. MISKOLCI KERESZTÉNY SZEMLE, IV (16). pp. 65-69.

Zsugyel, János (2004) A miskolci evangélikusság és szolgálata a város fél évezredes történetében. In: Miskolci Keresztény Közéleti Almanach. Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Miskolci Csoport - Eszmék és Értékek Alapítvány, Miskolc, pp. 145-158.

This list was generated on Sat Oct 23 02:35:46 2021 CEST.